DBA حقوق عمومی (یکساله)

حقوق عمومی (DBA)


در DBA حقوق عمومی یا دوره مدیریت عالی کسب و کار حقوق عمومی علاوه بر پرداختن به مجموعه قواعد حاکم بر روابط دولت و کارگزاران آن، با مردم و بالعکس و آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، بر موضوع مدیریت عالی کسب و کار نیز پرداخته می شود. درواقع می توان گفت، بخشی از مطالب آموزشی در این دوره به معرفی مدیریت، مهارت ها، وظایف مدیریت و مباحث این چنینی می پردازد. از جمله مباحث آموزش حقوق عمومی می توان به موارد زیر اشاره داشت. 

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

در DBA حقوق عمومی یا دوره مدیریت عالی کسب و کار حقوق عمومی علاوه بر پرداختن به مجموعه قواعد حاکم بر روابط دولت و کارگزاران آن، با مردم و بالعکس و آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی، بر موضوع مدیریت عالی کسب و کار نیز پرداخته می شود. درواقع می توان گفت، بخشی از مطالب آموزشی در این دوره به معرفی مدیریت، مهارت ها، وظایف مدیریت و مباحث این چنینی می پردازد. از جمله مباحث آموزش حقوق عمومی می توان به موارد زیر اشاره داشت. 

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره حقوق عمومی (DBA)

 • سازمان و تشکیلات قضایی در امور کیفری
 • انواع قرار تأمین
 • صلاحیت و قواعد آن
 • قواعد حاکم بر دادرسی و نحوه رسیدگی جرایم
 • طرق اعتراض به احکام کیفری
 • اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی
 • آیین دادرسی مدنی:
 • احکام
 • قرار ها
 • طرق عادی شکایت از آراء
 • طرق فوق العاده‌‌ی شکایت از آراء