1-لطفا توجه داشته باشید روند دریافت مشخصات کاربری جدید به این صورت است.

2-شماره تماس همراه خود را در فیلد مربوطه وارد می کنید.

3-حداکثر تا سه دقیقه بعد کدفعال سازی برای شما پیامک می شود.

4-کد فعال سازی وارد شده در فیلد کد فعال سازی وارد می کنید.

5-سپس مشخصات کاربری تا حداکثر ۵ دقیقه بعد برای شما ارسال خواهد شد.

مرحله اول: ارسال کدفعال سازی